„Mníchovská dohoda 2016“

27.08.2017 20:14

Vie premiér Róbert Fico o dokumente Mníchovská dohoda 2016?

(Výňatek z článku)

 

Závažnosť vyhlásenia Róberta Fica, že Slovensko má spojiť svoju budúcnosť s najvýznamnejšími hráčmi Európy ako je Francúzsko a Nemecko aj za situácie, že sa od nás žiada podriadiť sa bez reptania záujmom týchto krajín, si teraz ešte neuvedomujeme. Po jeho vyhláseniach totiž nasledujú určité politické kroky, ktoré nás zbavujú schopnosti samostatne a so svojimi občanmi sa rozhodovať o našej budúcnosti.  Predstavme si rok 1938, hneď krátko po podpise Mníchovskej dohody. Československá vláda ešte tohto dňa doobeda zasadla na svojom mimoriadnom rokovaní a rozhodla, že Mníchovskú dohodu prijíma. S touto zradou súhlasila len preto, že verila, že zabráni vojne, že verila v krajšiu budúcnosť po boku „najvýznamnejších hráčov“  v Európe alebo preto, že verila iba v jedinú alternatívu, ktorej sa podvolila?

 

Terajšia vládna moc takýmto spôsobom postupovala a postupuje. Bez pripomienok prijala dokument ultimáta Francúzska a Nemecka, pretože vraj iná alternatíva neexistuje !!! To je podvod na našom národe !!! Lenže alternatíva pre budúcnosť Slovenska a ďalších členských krajín EÚ existuje aj bez dokumentu „Mníchovská dohoda 2016.“ Zabrániť deštrukcií Európy a jasnej likvidácií národných štátov je možné cez prijatie alternatívy reformovania EÚ na nových politicko-právnych základoch, ktoré nebudú podporovať vytvorenie politickej únie v Európe a teda ustanovenie Európskeho super štátu.

 

Iba ak nebude možné presadiť túto alternatívu, potom ďalšou možnosťou je ukončenie členstva v EÚ v záujme záchrany slovenského národa. V každom prípade záchrana slovenského národa a slovenskej štátnosti nemôže byť spájaná s alternatívou, ktorú presadzuje Róbert Fico a jeho vládna moc. Už je to jasne viditeľné, ale naše politické elity zámerne sa dostali do politickej slepoty vyvolanej oslnivou predstavou nového svetového poriadku a jeho formujúcej sa novej politickej moci v komnatách Bruselu.

 

Určité obdobie ( od druhej polovice roku 2016 ) v politickom živote Slovenska možno charakterizovať ako politické úsilie vládnej moci na čele s Róbertom Ficom byť v „JADRE EÚ“. Toto obdobie začalo až po zverejnení dokumentu vlád Francúzska a Nemecka o zámere spoločne vytvoriť politickú úniu v Európe. Pán Róbert Fico ako šikovný politik obsah tohto dokumentu, ktorý som uviedol vyššie v tomto článku, šikovne zjednodušil a zredukoval na propagandistický trik byť v „JADRE EÚ.“ Tento posun z roviny politickej do roviny propagandistickej má pre neho a jeho vládnu moc zásadný význam.

 

V prvom rade sa má ukázať, že ON, Róbert Fico, je iniciátorom politiky byť v „JADRE EÚ, čiže pevne stať po boku Bruselu a takých členských krajín ako Francúzsko a Nemecko a že táto iniciatíva vychádza zo záujmov Slovenska. V skutočnosti Róbert Fico nie je žiadnym iniciátorom politiky skvelej budúcnosti Slovenka, iba patrí medzi tých národných politikov v Európe, ktorí sa s obsahom dokumentu vlád Francúzska a Nemecka stotožnili, prisahali vernosť politike ustanovenia Európskeho super štátu a v domácom prostredí túto politiku presadzujú pod maskou, že Slovensko berie účasť pri formovaní „JADRA EÚ.“

 

V druhom rade propagandistický ťah Róberta Fica umožňuje vytvárať podmienky pre debilizáciu verejnosti, aby sa do jej vedomia nedostali politické súvislosti v takom rozsahu, že vznikne jej primeraný tlak na vládnu moc, aby zdôvodňovala svoje politické kroky otvorené a umožnila do rozhodovacích procesov zapojiť občanov – voličov. Čerstvým príkladom schopnosti Róberta Fica vytvárať podmienky pre debilizáciu más je toto jeho nedávne vyjadrenie: „Každý má právo kritizovať, robiť opozičnú politiku, ale nad všetkým je dnes národnoštátny záujem tohto štátu.“

 

Tak si to zhrňme. Po Brexite prichádza iniciatíva v podobe dokumentu vlád Francúzska a Nemecka, v ktorom prizývajú Európanov k vytvoreniu politickej únie a ktorý kladie podmienky, čo musia prijať členské krajiny EÚ, aby mohol byť ustanovený Európsky super štát. Túto iniciatívu Slovensko aspoň v osobe Róberta Fica berie ako príležitosť byť v „JADRE EÚ.“ 

 

Formovanie „JADRA EÚ“ neznamená nič iné, iba ochotu plniť podmienky ultimáta z dokumentu, ktorý bol nazvaný po vzoru Mníchovskej dohody z roku 1938 ako „Mníchovská dohoda 2016.“ Obsah tejto novodobej Mníchovskej dohody je jednoznačne orientovaný na likvidáciu národných štátov a zánik štátnej suverenity.

 

Pán Róbert Fico veľmi vážne začal pracovať na politike byť v „JADRE EÚ“ – teda vzorne si splniť všetky záväzky ultimáta z dokumentu vlád Francúzska a Nemecka. Politikou byť v „JADRE EÚ“otvorene vstúpil do štádia deštrukcie štátnej moci na Slovensku, ktorej sám je vrcholným predstaviteľom. Krok za krokom bude postupovať v tichej likvidácií nášho národného štátu a brať občanom základné podmienky pre naplnenie ústavného poslania, že sú ozajstným zdrojom štátnej moci. Napriek tomu všetkému má to svedomie prehlasovať, že nad všetkým je dnes národnoštátny záujem tohto štátu. Vôbec sa nezamyslí nad tým, že byť v „JADRE EÚ“ neznamená nič iné ako byť v ostrom rozpore s národnoštátnymi záujmami.

 

Z môjho pohľadu premiér Róbert Fico o dokumente „Mníchovská dohoda 2016“ vie, hoci ho takto nenazýva. Tento dokument ako spoločné stanovisko vlád Francúzska a Nemecka pokladá za svoju najnovšiu „Bibliu“ politiky, ktorú pretvoril do podoby zabezpečiť, aby Slovensko bolo v „JADRE EÚ“, teda, aby splnilo to, čo si uvedené vlády želajú. Vládna moc pod jeho vedením nastúpila ( pokračuje ) v úsilí potierania záujmov slovenského národa. Politickým stranám na Slovensku to akosi nevadí, hoci sa vždy po čase musia uchádzať o dôveru občanov – voličov.

 

Súčasná doba si vyžaduje zorientovať sa v tom, aké je hlavné politické kritérium, ktoré politické strany ( aspoň niektoré ) by mali plniť. Hlavné politické kritérium súčasnosti je iba jedno: ustrážiť, aby sa alternatíva Róberta Fica o smerovaní Slovenska do Európskeho super štátu a tým úplnej likvidácie národného štátu nemohla naplniť či realizovať !!! Je preto potrebné Arénu politického boja zorientovať týmto smerom. Ale má niektorá politická strana na Slovensku záujem a schopnosť takto zorientovať občanov a politické elity ?

 

Všimnime si, čo sa deje v týchto dňoch. Na základe Memoranda o štrukturálnej spolupráci, podpísaného s Nemeckom premiér Róbert Fico poveril Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti koordináciou činnosti ostatných ministerstiev pri prijímaní rozhodnutí, ktoré sa týkajú postavenia Slovenskej republiky pri formovaní „JADRA EÚ“. Ide teda o bezprostredné plnenie obsahu dokumentu vlád Francúzska a Nemecka. Jednotlivé ministerstva budú podľa vyjadrenia Róberta Fica musieť v niektorých oblastiach prijímať rozhodnutia, ktoré budú mať európsky charakter a nie slovenský charakter. Tým sa vraj bude realizovať požiadavka Memoranda na prehĺbený politický a expertný dialóg ako intenzívnejšej formy spolupráce.

 

Ešte raz. Jednotlivé ministerstva budú musieť prijímať pod vedením ministrov rozhodnutia, ktoré budú musieť mať európsky charakter bez ohľadu na slovenský charakter. Týmto vyhlásením sa Róbert Fico pred verejnosťou otvoril na „celú päsť“ a politická hrá pod pláštikom „JADRA EÚ“ sa spustila na plné otáčky. Premiér tejto krajiny najprv v rámci upokojenia verejnosti slovne potvrdzuje , že nad všetkým je národnoštátny záujem tohto štátu, aby o niekoľko hodín či pri inej príležitosti jasne zdôraznil, že budú existovať oblasti štátnej správy a moci, v ktorých sa nebude brať ohľad na ich slovenský charakter. Obsah dokumentu prijatý vládami Francúzska a Nemecka jednoznačne ukazuje, že rozhodnutia európskeho charakteru budú mať absolútnu prevahu nad potrebami prijímať rozhodnutia slovenského charakteru.

 

Symbol „JADRA EÚ“ predstavuje u Róberta Fica nástroj jeho politickej moci, ktorý využíva ako návnadu pre verejnosť či občanov Slovenska, aby za touto návnadou bez rozmyslu a s dôverou kráčali v ústrety krajšej budúcnosti po boku Francúzska a Nemecka. Symbol „JADRA EÚ“ z pozície Róberta Fica je deklarovaný ako vážny a neutíchajúci záujem, aby Slovensko ekonomický prosperovalo, sociálne bolo zabezpečené a preto ON ako premiér SR predpokladá, že cez túto sociálno-ekonomickú budúcnosť Slovenska spojenú s osudom Francúzska a Nemecka sa JEMU podarí naplniť ciele dokumentu o Európskom super štáte. Masmédia na Slovensku jednotne „pracujú“ na tejto propagandistickej vlne využitia symbolu „JADRA EÚ“ ako sociálno-ekonomického zamerania.

 

Lenže masmédia a ani naše politické elity vôbec sa nevenujú tomu, akú úlohu zohralo Francúzsko a Nemecko v príprave krízy Grécka a jeho riešenia. Zabúda sa, ako určité ekonomické štruktúry z uvedených krajín ( či v rámci EÚ ) profitujú z krízy v Grécku. V prípade Francúzska sa nikto nezaoberá faktom, že táto krajina svoju koloniálnu politiku v Afrike neukončila a bohatstvo z „bývalých“ kolónií sa naďalej vo veľkom prečerpáva do krajiny.

 

Čo v skutočnosti sa skrýva za symbolom „JADRA EÚ“, keďže v skutočnosti to nie je o ekonomickej a sociálnej prosperite Slovenska ? Symbol „JADRA EÚ“ má zakryť prvoradý cieľ dokumentu vlád Francúzska a Nemecka o ustanovení Európskeho super štátu. Dokument v prvom rade sleduje cieľ ustanoviť politickú úniu v Európe, pretože už iba táto časť z celej štruktúry EÚ nebola dokončená. A keď bude politická únia dokončená, potom už nebude žiadny problém oficiálne vyhlásiť nový štátny útvar, ktorý bude vládnuť nad obyvateľmi členských krajín EÚ.

 

Symbol „JADRA EÚ“ teda zakrýva politiku postupného a definitívneho prevzatia politickej moci do rúk nadnárodných štruktúr. To je prvoradý a základný politický krok, ku ktorému sa v skutočnosti Slovensko hlási a na ktorom vládna moc usilovne ďalej pokračuje. Premiéra SR Róberta Fica ani nenapadne zrušenie národnej štátnej moci dať na verejnú diskusiu a vyžiadať si súhlas občanov – voličov. Z jeho pozície to nepokladá za potrebné najmä preto, že v rámci propagandistického triku verejnosti politiku či symbol „JADRA EÚ“ predostiera ako otázku sociálno-ekonomického rozvoja Slovenska.

 

V tomto najkritickejšom období novodobej histórií slovenskej štátnosti vládna moc zabáva svojich občanov iným problémom: koaličnou zmluvou a vzťahmi vo vnútri koaličnej vlády, pričom základný problém súvisiaci so symbolom „JADRA EÚ“ ostáva bez pozornosti médií a verejnosti. Postupné a definitívne prevzatie politickej moci z rúk národnej štátnej moci do rúk nadnárodných štruktúr sa deje bez vedomia občanov ako základu štátnej moci. Dôsledky pre život občanov a ich osudy v budúcnosti môžu byť katastrofálne. Z demokratického právneho štátu ostane iba „zdrap papiera“. Ale to je už téma pre filozofov a politológov, aby k tomu, ak sa odvážia, napísali svoje reflexie.

 

Premiér Róbert Fico vie o dokumente „Mníchovská dohoda 2016“. Z jeho osobných ambícií sa zrodila myšlienka využiť dokument schválený vládami Francúzska a Nemecka v rámci symbolu „JADRA EÚ“ a pred verejnosťou tento symbol spojiť s budúcnosťou Slovenska založenou na silnom sociálnom a ekonomickom rozvoji. Premiér Róbert Fico svojim občanom tají, že v skutočnosti ide o takú spoluprácu s Francúzskom a Nemeckom, že prijatím ich spoločného dokumentu sa dokončí „štrukturálna revolúcia“ EÚ konečným súhlasom s politickou úniou, ktorá zavŕši proces likvidácie národných štátov a ich štátnej suverenity. V takejto „novej“ Európe sa určite nájde aj dôstojné politické miestečko pre každého národného politika, ktorý dokáže prispieť k zničeniu vlastného štátu a občanov odovzdá do rúk cudzej, nadnárodnej moci.

 

Nie je pre krajinu nebezpečné, ak jej zvolení predstavitelia či vládna moc svoju politiku spájajú s presadením a realizáciou jedinej alternatívy, ktorá vraj zabezpečí skvelú budúcnosť národa ? Jediná alternatíva, to je vždy iba „OSUD“, ktorý nám ako zákonitosť vždy predkladá niekto zvonku na základe toho, že je šikovnejší, múdrejší, najvýznamnejší, najschopnejší, najdôležitejší a podobne. „Jediná alternatíva“ Róberta Fica je takýmto „OSUDOM“, ktorému sa všetci do jedného máme podriadiť. Róbert Fico symbolom „JADRA EÚ“ presadzuje politiku, aby slovenský národ sa podriadil   „OSUDU“. Je presvedčený, že sami seba si nevážime ako krajinu. Dôvody jeho presvedčenia nepoznám, ale ak ostaneme pri jeho politike jedinej alternatívy ( byť s Francúzskom a Nemeckom v Európskom super štáte ), potom ozaj ukážeme svetu, že si nevážime sami seba a naša viera vo vlastné sily nemá žiadny pevný základ a ostala nám iba pozícia márnosti – sestry „OSUDU“, ktorá ho rešpektuje.

 

Dušan Hirjak

Hlavnespravy.sk

 

ČNL

 

 

Q.S.

Tak já to napíšu naplno: Robert Fico je vlastizrádce.

Diskusní téma: „Mníchovská dohoda 2016“

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek