Každá světová válka měla za cíl jediné – světovládu. Stanovisko tedy k budoucí válce přímo krystalizuje především v pojmu – totální válka.

26.08.2016 08:43
„Početní síla a moc vnitřní bezpečnostní služby jsou obvykle přímo úměrné nedůvěře a strachu vládnoucí třídy..“ (Allen W. Dulles – CIA)
 

Pokud se jako já zabýváte otázkami, proč se dnešní svět ubírá cestou globalizace, proč se daly miliony lidí na pochod a přesouvají se do Evropy, tak vám je určen můj článek. Zapomeňte teď na chvíli na Obamismus, Merkelismus, Putinismus, Erdogismus. Nabízím vám úplně nový pohled na vzniklou světovou situaci. Jak s tím naložíte, je ryze na vás.

Každá světová válka měla za cíl jediné – světovládu. Stanovisko tedy k budoucí válce přímo krystalizuje především v pojmu – totální válka. „Z koncepce totální války vyplývá koncepce totální zpravodajské služby..“ (generálmajor William J. Donovan).

K pochopení a uchopení dnešní situace ve světě nám pomůže, když si na začátek připomeneme, že boj mezi imperialismem a socialismem se stal jádrem veškeré světové politiky. Americký prezident L. B. Johnson dne 12. července 1966 prohlásil, že imperialismus USA není ochoten opakovat chyby minulosti, kterých se USA dopustily ve 20. století dvakrát. Poprvé, když se spojené světové reakci nepodařilo udusit Velkou říjnovou socialistickou revoluci a podruhé, když se stejným silám nepodařilo zabránit vytvoření socialistického světového systému. Johnson zdůraznil, že potřetí už nelze připustit, aby se socialismus rozšiřoval. Časopis U.S.News, blízký Pentagonu, otiskl 3. července 1967, a vyznělo to vskutku hodně cynicky, „ Na každém kontinentu se úloha USA stala úlohou světového četníka a spasitele nekomunistických zemí..“ Tyto posbírané informace mají pro mě výpovědní hodnotu.

V celosvětovém zápolení mezi imperialismem a socialismem zaujímaly a zaujímají důležité postavení tajné služby agresivních států. Podporují politické, vojenské a ideologické akce v rámci globální strategie a pomáhají je připravovat. Jsou hlavními nositeli boje proti jiným státům. Významnou úlohu mají i při připravování a provádění celé řady vojenských akcí naplánovaných v globální strategii. Patří sem provokace, puče, tzv. „skryté války“ či „omezené války“ a všeobecné jaderné války. Na základě své rozhodující úlohy ve vývoji poměru sil ve světě zaujímá v globální strategii zvláštní postavení právě Evropa. Nadvláda nad Evropou byla, je a zůstává důležitou úlohou tajných služeb. Rozbor postavení tajných služeb v imperialistických vládních systémech ukazuje, že byly, jsou a budou součástí státního aparátu vždy. Hlavním znakem státu je zřízení veřejné moci. Každý stát zřizuje a vládne mocenskými nástroji jako je policie, armáda a justiční orgány. Do tohoto přímého a nepřímého mechanismu vykonávání moci v třídním státě jsou začleněny tajné služby. Prostupují jej různými způsoby na všech úrovních horizontálně i vertikálně. Tajné služby jsou nástrojem třídního boje. Podporují reakční vnitřní politiku, agresivní vojenskou a zahraniční politiku, hospodářskou politiku států a to tím, že jim a jejich ozbrojeným silám opatřují důležité výchozí podklady pro uplatňování vnitřní a vnější třídní funkce. Významné monopolní postavení ve špionáži, špiclování a dozorčí činnosti umožňuje tajným službám rozhodněji ovlivňovat politiku. Tajné služby mají také významnou úlohu v konkurenčním boji monopolů a v zápasech uvnitř vládnoucí elity. Úloha tajné služby je v podstatě určována tím, jakou vládnoucí elity zrovna vykonávají moc. Zda jde o tzv. zastřenou diktaturu anebo diktaturu brutální. Vzhledem ke krizi imperialistického systému se neustále přiostřuje imanentní tendence k otevřené diktatuře, k oklešťování demokracie, k autokratickým a fašistickým metodám vlády.

Pojďme si nyní objasnit, co se přesně rozumí pojmem špionáž, špiclování a podvratná činnost. Špionáž je organizovaná činnost tajných služeb a jejich agentů s cílem shromažďovat, získávat a předávat zájemcům fakta, předměty, výsledky výzkumů či další jiné informace, které jsou přísně utajovány. Pátrání po informacích zahrnuje shromažďování a zužitkování skutečností. Informace se získávají legálně a nelegálně. Na oblast špionáže se vztahuje vše, co může jednomu státu dopomoci k převaze nad druhým. Vedle špionáže je zde rozsáhlý systém špiclování a dozoru uvnitř států, zaměřený proti všem demokratickým silám. Špionáž má důležité postavení v agresivní politice a vojenské doktríně hlavních imperialistických mocností. Podvratná činnost zahrnuje nepřátelské akce tajných služeb uvnitř vybraného státu, které směřují ke kontrarevolučnímu zvratu mocenských politických poměrů a k odstranění společenského zřízení. Je zaměřena i proti pokrokovým a vyspělých demokratickým silám ve státech a zabraňuje přetváření vlád, anebo vyřazuje ze společenského života demokratické síly, aby utvořila prostor pro přechod k diktatuře. Podvratná činnost je spjata s protinárodní a protidemokratickou vnější a vnitřní kontrarevolucí . Zároveň podporuje mocenskou politiku monopolního kapitálu ve vlastní zemi a násilnickou politiku hlavních imperialistických mocností vůči jiným státům, které patří do jejich koaliční oblasti sféry či vlivu. Mezi podvratné činnosti patří zejména sabotáže, diverze, teror a také specifické části psychologického vedení války. Organizovaná, řízená a inspirovaná diverze se zaměřuje na poškozování hospodářství, státní moci a obrannou sílu a na jejich systematické podrývání. Sabotáž zahrnuje všechny metody tzv „podzemního boje“. Sabotáž je zaměřena hlavně na vedení hospodářských a státních orgánů. Diverze a sabotáže jsou doplňovány organizovaným psychologickým i fyzickým terorem. Teror zahrnuje prostředky, které mají vzbuzovat hrůzu, strach, zastrašovací metody, psychologický nátlak. Teror je otevřený odpor proti nějakému státnímu a společenskému zřízení či proti jiným pokrokovým státním a společenským systémům a zároveň slouží i k tomu, aby svými prostředky takový odpor vyvolával. K terorismu patří i fyzické ničení protivníka, destrukce budov, techniky, žhářství, ničení, útoky na život a zdraví občanů. Mezinárodní terorismus není nic jiného než prostředek agresivní politiky.

Tajné služby mají také svou významnou úlohu v psychologickém vedení války. Psychologické vedení války má vzbuzovat agresivitu širokých vrstev obyvatelstva a ozbrojených sil a uměle vyvolávat křižácké nálady proti všem. Formy a metody psychologického vedení války mají mnoho variant, vyjmenujme si některé např. dezinformace v médiích, štvaní občanů proti sobě, cílevědomé padělání, šíření pověstí a nepravd až po kontrarevoluční propagandu, podněcování ke kontrarevoluci atd. Psychologická válka většinou slouží k přípravě vojenské agrese. Tajné služby a jejich agentury si pro diverzi, sabotáž a terorismus vybírají cvičené či získané agenty anebo osoby , které je možno k takové činnosti svést právě působením psychologické války. Konspirace tajných služeb se pak stará hlavně o to, aby zastřela přímý kontakt s diverzanty, sabotéry a teroristy. Do činnosti tajných služeb také spadají hospodářské války, obchod s lidmi, kontrarevoluční puče, provokace, které mají vyprovokovat válku či dodat záminku k zahájení dalšího stupně eskalace agrese, letecké provokace a podobně.

Nadnárodní korporace potřebují stále rozšiřovat své pole působnosti, hledat odbytiště pro své výrobky po celé planetě. To platí jak pro materiální tak pro duševní produkci. Rostoucí je význam ideologického ovlivňování obyvatelstva stejně jako psychologické zpracovávání obětí agrese. Informace silně ovlivňují rozhodování, proto se média v 21. století stala hlavním prostředkem, jak rozhodování lidí řídit. A abyste nezapomněli, co jste si právě přečetli, dovolte mně na závěr citovat jednoho amerického senátora:

„Za Dullese byla při formování a provádění zahraniční politiky hlavní silou CIA, řízená jeho bratrem Allenem. Nezávislá na Kongresu, nevázaná žádnými smluvními závazky, pletla se CIA do politiky, připsala si k dobru svržení Arbenze v Guatemale a Mosadeka v Íránu, angažovala se v Laosu a Vietnamu a pomáhala naplánovat a uskutečnit invazi na Kubu..“ (americký senátor Eugene McCarthy)..

 

Zdroj

 

Poznámka Q.S.:

Nesdílím sice revolučně-kontrarevoluční etos článku, přesto je poměrně výstižný popis modu operandi.

V jádru nejde o nic jiného než o světovládu finanční oligarchie, která pro uchování a rozšíření moci nikdy neváhala a nebude váhat použít jakékoli prostředky.

To již zřetelně vidíme a budeme vidět nadále i přes veškeré mlžení a krytí médii a politickými loutkami.

Diskusní téma: Každá světová válka měla za cíl jediné – světovládu. Stanovisko tedy k budoucí válce přímo krystalizuje především v pojmu – totální válka.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek