Jak zjistit příčiny nelegální migrace?

23.10.2017 14:31

ZADÁNÍ

Situace k vytváření otázek

Situace vychází z nesčetných zpráv v médiích. 

Úkol k vytváření otázek

Zajímá nás, proč se v tak krátkém časovém úseku a až čtyři roky po rozpoutání ozbrojeného konfliktu v Sýrii vzedmula tak velká migrační vlna do Evropy. Cílem je zjistit, do jaké míry se jedná o společenský jev a do jaké míry je migrace organizovanou a záměrnou záležitostí. K získání nějakého výsledku je nejprve nutné správně úkolovat státní instituce (zpravodajské služby). Správné úkolování je v podobě položení relevantních a srozumitelných otázek, které budou příslušnými institucemi následně rozvedeny do podotázek pro vlastní i externí zdroje. Vaším úkolem je sestavit jak hlavní otázky pro instituce (státní úřady), tak podotázky pro jejich zdroje bez uvažování charakteru zdrojů. 

Postupujte následovně:

1) Vytvořte dvě základní souhrnné otázky (základní zpravodajské požadavky), kterými byste úkolovali zpravodajské služby ke zjištění pozadí nelegální migrace. 

2) Souhrnné otázky z předchozího bodu rozveďte do podotázek neboli specifických otázek (specifických informačních požadavků), kterými by bylo možné úkolovat zdroje „v terénu“. Pro každou souhrnnou otázku vytvořte alespoň tři specifické otázky. (Specifické informační požadavky pomáhají najít ucelenou odpověď na souhrnnou otázku.)

 

ŘEŠENÍ

Otázky obecně směřují k tomu, aby potvrdily, nebo vyvrátily to, zda například existuje dohoda mezi vládami v exponovaném regionu a světovými mocnostmi o přesídlování obyvatel a zda tím pádem existuje také podpora tohoto přesídlování. Migrace této povahy se svojí podstatou řadí k záležitostem národní bezpečnosti, čímž je nutné, aby tímto směrem byly úkolovány státní instituce a aby vláda dokázala výsledky jejich práce využít ve prospěch národních zájmů, ale také i ve prospěch evropské bezpečnosti. 

V popředí našeho zájmu jsou tedy migranti, kteří tvoří pomyslný středobod pro vytváření našich otázek. Na migranty nějakým způsobem působí cílové země, jimiž jsou přitahovány. Vše ale začíná v původním prostředí migrantů, kde se na základě něčeho rozhodují. Rozhodování migrantů tedy vychází z toho, jak na ně působí různé subjekty svojí činností a svým jednáním, a to jak v původním prostředí, tak z cílových zemí. A to jsou dvě oblasti, jejichž prostřednictvím bychom se měli ptát směrem k migrantům, ale rovněž i směrem k osobám a organizacím (institucím) zapojeným do celé záležitosti, popřípadě i směrem k osobám, které mají o celé situaci nějaké poznatky. 

Možné řešení je následující:

Souhrnná otázka A a podotázky (specifické informační požadavky)

   A    Co na migranty působí a jak se rozhodují ve svém původním prostředí?
      A1    Kolik migrantů se rozhodlo samostatně a na základě čeho?
A2  Jak a podle čeho plánovali a realizovali svoji cestu ti, co se rozhodli samostatně?
A3  Jak získali finanční prostředky ti, co se rozhodli samostatně?
A4  Kolik migrantů obdrželo instrukce, jak postupovat při cestě do Evropy?
A5  Kolik migrantů obdrželo finanční prostředky pro svoji cestu do Evropy?

 

Souhrnná otázka B a podotázky (specifické informační požadavky)

   B    
Jaký je podíl státních institucí a nevládních organizací na celé migraci?
(do úvahy musíme brát jakoukoli zemi, které se tato záležitost nějakým způsobem týká)
   
   B1   
Jaký je původ finančních prostředků, jimiž je financován celkový pohyb migrantů?
 B2  
Jaké aktivity jsou vyvíjeny na propagaci migrace státními institucemi a NGO*? 
B3 
Jaké tištěné a jiné materiály existují na propagaci migrace v prostorech běženců?
B4 
Jaké osoby/organizace navštěvují potenciální migranty v jejich prostorech?
B5 
Na základě čeho jsou migrantům vydávány náhradní doklady s neověřenými údaji?

 * NGO – non-governmental organization(s), nevládní organizace

V otázkách lze pokračovat dále, ale je nutné zachovat přehlednost a neopakovat stejný význam otázek. Otázky mohou být rozvedeny do dalších detailů. Například u finanční podpory nás nezajímá pouze objem finanční částky u jednotlivých migrantů, ale také v jaké měně tyto částky jsou a jaká je hodnota bankovek. Tyto a další fragmenty otázek pomohou poskládat jednotlivé odpovědi do obrazu, který bude čitelnější a tím i použitelnější.  

Vhodné jsou i otázky směřující k tzv. „prolamovačům bariér", jejichž úkolem je na cestách Evropou podněcovat migranty k násilným protestům v místech, která jsou přehrazena policií a zábranami, a k dalším osobám, které na trasách působí jako cestovní navigátoři a migrační poradci (jejich původ, kdo a jak je instruoval, kdo a čím je vybavil apod.).

Z textu výše je již patrné, že existuje řada všeobecných poznatků, z nichž lze odhadnout, že hybnost migrace je zajišťována a stimulována značnými finančními prostředky a informační kampaní nebo dokonce přímo naléháním na potenciální migranty (to jsou především ti, kteří se pak chtějí vrátit). Je však nutné zjistit detaily tak, aby bylo možné získané informace potvrdit a použít jako ucelenou součást pro vedení vládní politiky. Obecně lze shrnout, že nás zajímá, kdo a čím podnítil skupiny obyvatel k pohybu do Evropy. Zdaleka to není záležitost odvislá jen na ozbrojeném konfliktu, avšak je nutné potvrdit to zpravodajskou činností.

 

Zdroj

 

Q.S.

Odpovědi na všechny otázky jsou již zřejmé z činnosti a prohlášení vrcholných představitelů EU, OSN, papeže, filantropa Sorose, médií....hodnocené zpětně s ohledem na vývoj a přijímané know how převádějící nelegální na legální, spontání na řízené. Viz přesídlovací a osídlovací plány OSN, EU /EUROMED, Lisabonská smlouva, Globální rozvojové vzdělávání, kvóty, společná imigrační politika, globání migrační agenda atd./.

Odpovědí na otázku je Ztráta suverenity jednotlivých států