"Globální rozvojové vzdělávání" - Vše tiše běží, schováno za migrační, rusko-americko-korejskou a robotí informační clonou...

13.12.2017 10:57

Myslíte si, že neomarxisté jsou hlavně tzv. sluníčkáři, Evropské hodnoty, Sorošovci, Piráti, Zelení a tak podobně? 
Ó jak hluboce se mýlíte!

"Nakresli člověka" - tak zněl úkol, které pětileté děti rády splnily. 

Na obrázku v horním řádku jsou příklady kreseb dětí, které se denně dívají na televizi méně, než hodinu, dole kresby dětí sledujících televizi denně tři hodiny a déle. (zdroj: Manfred Spitzer, Kybernemoc)

Předchozí odstavec by mohl napovídat, že tématem bude tzv. "digitální demence". Ano, bylo by také zapotřebí toto téma rozebrat. Zatím se na módní vlně veze hlavně věc, zvaná Sofie a pojem "umělá inteligence". Naopak se vůbec neprobírá postupující omezenost lidstva a zřejmě úmyslně se opomíjí fakt, že čím vyšší počet věcí kolem nás bude "smart", tak tím více se inteligencí budeme blížit člověku prvobytně pospolnému. Tohle už je vědecky prokázáno, ale z pochopitelných důvodů to není příliš ventilováno. Ale nebudu se nyní, touto digitální demencí zabývat. Kolem nás jsou mnohem nebezpečnější věci, než hromádka polovodičů, kterou může zrušit jediný elektromagnetický puls nebo pouhé vyšroubování pojistek. A proč tvrdím, že jsou věci nebezpečnější, než mluvící automaty a popírám tak Muska i Putina dohromady? 

Ze tří důvodů: právě nyní probíhá jistý proces, jenž se týká zotročení a zániku jednotlivých národů a hlavně proto, že se o tom nikde nemluví. Vše totiž tiše běží, schováno za migrační, rusko-americko-korejskou a robotí informační clonou.

Obrázek i s popiskou v prvním odstavci, byl uveden jen proto, abychom si uvědomili dobu, ve které žijeme, která je dále na postupu. Nyní, při vědomí, jakým způsobem ovlivňuje Systém nás a naše děti, se už však vrhneme na hlavní téma. Co myslíte, platí věta: "Když dva dělají totéž, není vždy to totéž, ale i když jeden dělá dvě věci, je to vždy totéž."?

Nikoli z nudy, ani z potřeby znovu studovat nesmysly, vzal jsem v antikvariátu do ruky jednu z komunisticko-ideových publikací z roku 1952. Stála mě pět korun, až se divím, že ji už dávno nevyhodili. Její název není důležitý, protože podobných knih byly vytištěny po roce 1948 statisíce tun, ale tato má kniha se zaobírá výchovou mladé generace k marxismu-leninismu. Co a jak se má dělat, co mladým říkat a co jim neříkat.

A nejen tento návod! Text obsahuje výčet chyb, kterých se sovětští komunisté při výchově mladých kádrů k marxismu-leninismu do roku 1948 dopustili a způsob jejich nápravy. Zkrátka je to takový praktický manuál politruka, jak správně národu vyměnit olej v hlavách.


Dnes už nic takového v obchodech nenajdete. Jsem přesvědčen, že v žádném knihkupectví po roce 1989 nevyšla kniha o tom, jak správně ideologicky masírovat masy. Co a jak dělat a co nedělat. Proč by taky něco takového vycházelo, když to sovětští soudruzi měli dávno zpracované, no ne? V tomto ohledu je, mnou objevená publikace z roku 1952, zcela jedinečná, což můžete posoudit několika málo výňatky, které si opravdu velmi pozorně přečtěte:

* "Hlavním nedostatkem propagandy Všesvazové komunistické strany (VKS) je, že není zcentralizované její řízení, což způsobuje, že propaganda je řízena ledabyle a neorganizovaně."

* "Hlavním rozhodujícím prostředkem propagandy VKS musí být tisk - žurnály, brožury, noviny, kdežto ústní propaganda musí míti roli druhořadou, pomocnou. Tiskem je možné tu či onu poučku rázem uvést ve známost široké veřejnosti."

> "V odděleních propagace a agitace soustředit veškerou činnost na poli propagaci tiskem a ústní propagace i masové agitace (vydávání propagační a agitační literatury, organizování tiskové a ústní propagace, kontrola ideového obsahu propagační práce, vyhledávání a rozmisťování propagačních kádrů...)."

> "Přes všechny patrné úspěchy v přednáškové činnosti, zejména zvýšení methodické kvalifikace mladých učitelů, katedra dospěla k závěru, že přednášky ještě neodpovídají požadavkům na ně kladeným. K tomu, aby charakter našich přednášek v plné míře odpovídal úkolu výchovy studentů v základních marxisticko-leninských ideách, je nutná systematická, úporná práce přednášejícího."

> "Pouze cestou nesmiřitelného boje s oportunismem strana sílila a rozvíjela se. V otázkách principielního charakteru není a nemůže být žádné "střední cesty", žádného kompromisu, a celé dějiny strany jsou obrazem boje za čistotu bolševických zásad: "...překonání rozporů uvnitř strany cestou boje," prohlásil V.I.Lenin, "je zákonem rozvoje naší strany."

> "Komunismus nemůže být vybudován bez plného odstranění přežitků kapitalismu v myslích našich lidí".

> "Komsomolské organizace počaly více přitahovat mládež k aktivní účasti na společensko-politickém životě země, k praktické činnosti - propagandistické, organisační, masové."

> "Celý učební proces na vysokých školách musí být protknut hlubokou ideovostí a bolševickou stranickostí, nesmiřitelností k projevům buržoazní ideologie."

> "Rektor vysoké školy je politický vedoucí, který nese odpovědnost ...za to, že z vysokých škol budou vycházet lidé vychovaní v duchu idejí bolševické strany."

Myslím, že tohle "opáčko" kurzu marxisticko-leninské výchovy raději ukončíme. Dříve narozeným se již jistě začala otevírat kudla v kapse a těm mladším ponechám prostor, aby mohli zavřít ústa a oční bulvy vrátili do očních jamek. Ano, takhle nějak vypadala propaganda dob minulých a výhodou výše uvedených výňatků je, že jsme dávným ideologům vlezli přímo pod pokličku. Tohle nebyly jen takové, stále kopírované a omleté výkřiky, jako: "Plán "X"-té pětiletky splníme na 160%" nebo "Prací proti revanšismu". 

Celá kniha v podstatě obsahovala jakousi technologii propagandy, podrobný návod na ideologizaci společnosti a jsem přesvědčen, že minimálně do roku 1968 nebyla volně dostupná.

Jak jsme již uvedl, tohle sice byla propaganda dob minulých, ale to neznamená, že něco podobného nepřežilo do dnešních dnů. Přežilo. Přežilo a nemám na mysli Čínu, Severní Koreu, Kubu nebo něco podobného. 

Přežilo to tady - u nás doma, v našem obecním úřadě, v našem senátu a v našem parlamentu. Přímo tady v Evropě a poučeno ze starých chyb sovětských komunistů se posílilo, zdokonalilo a tiše zaplavuje naše školy, naše media a celou naši společnost. I když to nevidíme, je to všude kolem nás. Je to jako všezřírající, neviditelný mor, který je zatím největším ohrožením naší svobody, za celou dobu existence lidstva. Ani Mohamed, ani Hitler, ani Stalin, ani Bush, ani Mao a ani všichni dohromady tomuto nebezpečí nesahají ani po kotníky. To nebezpečí se jmenuje neomarxismus nebo chcete-li česky: "Globální rozvojové vzdělávání" (GRV).

Ti, kteří na pojem Globální rozvojové vzdělávání už někdy narazili, vědí, že se jedná o ideologické opracovávání obyvatel tak, abychom si sáhli do svědomí i do našich peněženek a na úkor černochů, asiatů, arabů, cikánů a kdo ví koho ještě, se rozdali. Abychom na konci tohoto ideologického průplachu doma přijali, ubytovali, nakrmili a napojili i svého zítřejšího vraha. Nový marxismus znamená neomezenou, všeobjímající lásku a pomalu, ale jistě, se stylizuje do funkce nového světového náboženství. Tohle má být ona nová idea lidstva.

Jako každá ideologie, i tato má svůj manuál. Na světlo boží se dostala sice jen ta veřejná část, ale i tato je dostatečně výživná na to, abychom odhalili její zákeřnost a rychle prozřeli. 

Když totiž vyjdeme z oficiální strategie GRV, tak se dozvíme, že:

> "Hlavním cílem strategie GRV ČR je zajistit všem občanům ČR přístup k informacím o rozvojových zemích a globálním rozvoji a motivovat je k aktivnímu přístupu při řešení globálních problémů a problémů rozvojového světa."

Na první pohled proti této větě nemůže nikdo nic špatného namítat - vždyť přece pomáhat je lidské! Ale už druhým pohledem zjistíme, že máme být motivováni k aktivnímu přístupu při úklidu svinstva, které spáchali největší světové sionistické zrůdy za celou svou éru. Opět, jen trochu jinak, se nám snaží podsunout myšlenku na privatizaci zisků a socializaci ztrát.


Nemá smysl opisovat celé dokumenty GRV, které lze snadno nalézt na internetu, ale abychom věděli, na čem jsme, tak pro porovnání s komunistickou propagandou, uvedenou shora, se patří zmínit také několik málo výňatků z tohoto díla našich nových marxistů. 

Opět čtěte velmi pozorně:

> "Pracovníci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jím přímo řízených organizací, odborů školství krajských a obecních úřadů a odborných učitelských organizací budou podporovat zavádění principů a cílů globálního rozvojového vzdělávání do vzdělávacích programů a života škol i společnosti."

> "Zlepšit vnímání důležitosti problematiky globálního rozvojového vzdělávání (GRV) ze strany učitelů a odborné pedagogické veřejnosti."

> "Podpořit, vytvořit a zpřístupnit pedagogům škálu aktuálních a relevantních metodologických materiálů k začleňování GRV do vzdělávacích procesů."

> "Pregraduální příprava učitelů a další vzdělávání pedagogických pracovníků budou reflektovat potřeby globálního rozvojového vzdělávání tak, aby pedagogičtí pracovníci získali takové znalosti, dovednosti a postoje, které jim umožní systematicky a efektivně začleňovat globální rozvojové vzdělávání do výuky."

"> Studijní obory v oblasti terciárního vzdělávání související s globální problematikou budou zahrnovat globální a rozvojová témata."

> "Podporovat zapojení VŠ do výzkumu GRV."

> "Zahrnout principy a témata GRV do Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží. Metodicky podpořit zahrnutí GRV do činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání. Podporovat činnost nestátních neziskových a zájmových organizací pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase v oblasti GRV. Zapojit Dům zahraniční spolupráce do prosazování principů a témat GRV do zájmové činnosti dětí a mládeže."

> "Podpořit média, aby informovala veřejnost o problematice rozvojového světa a aby produkovala materiály, které představí svět diverzifikovaně a z pohledu, který odráží témata a principy GRV."

Nyní, aby zase ti dříve narození mohli nadechnout a nehrozila jim zástava srdce, ukončím raději náhled do oficiálních ministerských dokumentů, týkajících se totálního výplachu mozků všech občanů ČR. Nonstop, od školky až po hřbitov opracovávat myšlení lidí do potřebného tvaru - to je cíl nových marxistů, řídících se dokumentací pocházející z Ministerstva zahraničních věcí:


- NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
- AKČNÍ PLÁN NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2016-2017

Kdo si přečte oba zmínění dokumenty, tak nejen že mu už je jasné, že cinkáním klíčů v roce 1989 se nezbavil ani vedoucí úlohy straníků a taktéž, mu je jasné, že o demokracii si může nechat tak leda vyprávět, ale co horší - pochopí, že jsme se nezbavili ani toho marxisticko-leninského učení! Je sice v jiném kabátě a používá jiné výrazivo, ale je to stále ta stejná ideologizace. Už zase je nám upírán nárok na vlastní názor, už se zase našel někdo, kdo se bude pokoušet nám vysvětlovat, jak myslet, jak nemyslet, co mluvit a co nemluvit a učit nás, kterým směrem jsou lepší zítřky...

...ale dejme tomu. Ono tohle vše, až do tohoto okamžiku, by se dalo pochopit - Systém se od nepaměti snažil vytvarovat si svou pracovní sílu tak, aby mu vyhovovala a vždy existovaly nějaké plány, postupy a metodiky na manipulaci s lidmi. Systém taktéž vždy tíhnul k propagandě a vždy používal média, takže i masáž postupující od televize, přes tisk a sionistickou část internetu se dá do jisté míry chápat. Sledují své cíle a použijí pro jejich naplnění všechny prostředky, které mají. Kromě toho, že nám se to nelíbí a odmítáme to, tak proti tomu nelze nic namítnout. ...snad jen, že třeba Česká televize a Český rozhlas by měly být v našich rukou a ne jejich. ...ale to jiná písnička.

Takže, když tuto neomarxistickou globalizaci propagují a usilují o ni sionisté z London City, Soros, se všemi jeho nadacemi, fondy i think-tanky, všichni poslední američtí prezidenti, taktéž Havel, Klaus a Zeman se všemi českými ministerstvy, tak se to zdá být logické - oni proti nám a my proti nim. To je prostě život. 

Co už se dá ale hůře pochopit je, že se pomalu zvyšuje podíl "alternativců" ve službách novomarxistických idejí GRV. Roste podíl těch, co by měli stát na straně lidí, ale začali nenápadně používat slovník a taktiku podle metodiky GRV. Typickým příkladem jsou pánové Poláček a Králik na slovenském Slobodném vysielači. Ti, pomalu a nenápadně, ve svém pořadu "Medzipriestor", vlévají do hlav posluchačů globalistiské teze a nutno jim ale přiznat, že to dělají velmi sofistikovaně. Většinou se tváří jako ti největší světoví alternativci a ti co chtějí věci napravovat, při kritice nepopulárních věcí nenechají kámen na kameni, ale občas tito neziskoví odkojenci vezmou do ruky vědro neomarxistického odpadu a nečekaně ho vychrstnou do tváří posluchačů. Až se divím, že jim nikdo z domácích posluchačů ten obsah vědra ještě nevrátil.

Že dalším z globalizátorů je pan Chvátal, který má na českém Svobodném vysílači pořad "Absolutně neuvěřitelné", jsem už psal dříve, ale o kom jsem se ještě nikdy nezmínil je pan Pjakin. Jsem si téměř jist, že těm, kteří ho nekriticky sledují, se to nebude líbit, ale jak pan Valerij Pjakin, tak ruský prezident Vladimír Putin a v neposlední řadě i celé čínské vedení, v čele s prezidentem Si Ťin-Pchingem, lze zařadit mezi vyznavače globalizace par excellence. Pan Pjakin nám týden co týden intenzivně vysvětluje, že tzv. "Globální prediktor" to má tady celé na povel, že odpor je marný a ruského prezidenta ve svých odpovědích posadil za stůl, hned po pravé ruce tohoto prediktora. Nám se sice jako zdá, že tyto dobré síly jsou na naší světlé straně, že vzdorují americko-sionistické agresivitě a tak nějak jim i fandíme, ale skutečnost je jiná. Rusko, Spojené státy a Čína čile globalizují, i když se tváří, že je to jinak. A tak ať se podíváme na kteroukoli světovou stranu, jsme všude obklíčeni novým glob-náboženstvím. Buď už je mnoho zemí po dlouhá léta globálně rozvojově vzděláváno, jako třeba Švédsko, Norsko, Holandsko, Belgie, Německo, Rakousko, Francie či Velká Británie a z obyvatel těchto států se postupem času stalo zcela tupé stádo bez hrdosti i vlastního názoru a nebo se některé státy daly zatím "jen" na cestu novomarxistické globalizace. Mezi tyto JEN státy patříme i my a GRV je "jen" první krok.

Systém, je silný nepřítel. To je pravda. Ale nezapomínejme, že je silný jen tak, jak je silný jeho nejslabší článek. Když objektivně vyhodnotíme sílu jejich, ať už duševně nebo i fyzicky nahých a jinak psychicky narušených propagandistů, tak sami o sebe nemají absolutně žádnou šanci. Tu jim poskytneme jedině my sami, když necháme své potomky konzumovat mediální propagandu a nenaučíme je kritickému myšlení. Když je nenaučíme pohybovat se v informacích a nenaučíme je pochybovat o všem, co slyší ve škole, vidí v televizi, pozorují na demonstraci a nebo slyší i doma. Je nutné doma před dětmi viditelně, nahlas a důsledně používat naše vlastní kritické myšlení, aby poznaly, že není pravda vše, co je jim předkládáno mimo domov. Nenechávejme naše děti a vnuky napospas Systému ve formě školy, televize či internetu, ale vlastním příkladem je vytrhněme ze spárů nových marxistů. A hlavně, nepodceňujte věk dítěte. Nezapomeňte - noví marxisté začínají od televize a předškolního věku.

Jedině tímto způsobem zachráníme národ před neomarxistickým ideologickým odpadem pod označením GRV i dalšími, co přijdou po nich. 

Je to nekonečný boj, který nesmíme nikdy prohrát. Pokud jednou prohrajeme, prohráli jsme na vždy.


Zdroj:

Manfred Spitzer, Kybernemoc, ISBN 978-80-7491-792-9 (knihu doporučuji všem rodičům, současným i budoucím, jako povinnou četbu a jako vánoční dárek je lepší, než ponožky)
https://www.mzv.cz/file/2076390/
https://www.mzv.cz/file/612334/

 

DAN NIEL

 

 

Zdroj

Diskusní téma: "Globální rozvojové vzdělávání" - Vše tiše běží, schováno za migrační, rusko-americko-korejskou a robotí informační clonou...

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek